czwartek, 25 lipca, 2024
Bez kategorii

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego Kotwica Kórnik za rok 2021

ᴢᴀʀᴢąᴅ ᴋss ᴋᴏᴛᴡɪᴄᴀ ᴋóʀɴɪᴋ ᴘʀᴀɢɴɪᴇ ᴘᴏɪɴғᴏʀᴍᴏᴡᴀć ᴄᴢᴌᴏɴᴋóᴡ sᴛᴏᴡᴀʀᴢʏsᴢᴇɴɪᴀ ɪż:

Działając na podstawie statutu KSS Kotwica Kórnik – Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego Kotwica Kórnik za rok 2021 , które odbędzie się 04 października o godzinie 18:00, pierwszy termin, w przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie o godzinie 18.15.

Miejscem zebrania: sala kawiarni Walentynka (wejście od ulicy Kuśnierskiej).

Proponowany prządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie Regulaminu Obrad.

6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad

7. Wybór komisji:

a. mandatowo-skrutacyjnej,

b. uchwał i wniosków.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2021rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu za okres 2021 rok.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres 2021 r.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

13. Wolne głosy i wnioski

14. Przyjęcie wniosków komisji uchwał i wniosków.

15. Zamknięcie obrad.

– Zarząd –

KSS Kotwica Kórnik

KSS Kotwica Kórnik