sobota, 15 czerwca, 2024

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT

Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „KOTWICA” w Kórniku

Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.04.2015 r.

 

Rozdział I

nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica” i zwane jest w dalszej części statutu „stowarzyszeniem”

§2

Terenem działania jest województwo wielkopolskie a siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Kórnik.

§3

Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji Starosty Poznańskiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem tych polskich związków sportowych, których zakres działania pokrywa się z działalnością poszczególnych sekcji stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§6

 1. Barwami stowarzyszenia są kolory zielony i biały.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem KSS Kotwica Kórnik /zał. nr 1/
 3. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną wg. załączonego wzoru /zał. nr 2/

§7

Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu wyczynowego oraz rozwijaniem i upowszechnianiem masowej kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców Kórnika i gminy Kórnik oraz gmin ościennych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§8

 1. Podstawowym celem stowarzyszenia jest:
 2. rozwijanie działalności sportowej polegającej na doskonaleniu sprawności psychofizycznej oraz zaspokojeniu potrzeb rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa wśród mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży,
 3. szeroko pojętą działalność sportową stowarzyszenie ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju fizycznego i wartości etyczno-moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych dyscyplinach sportowych.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

 1. organizowanie i prowadzenie działalności sekcji sportowych,
 2. prowadzenie zajęć i treningów oraz organizowanie zawodów sportowych i wszelkiego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych,
 3. Zapewnienie zawodnikom bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu i rekreacji,
 4. Zabezpieczenie odpowiednio do potrzeb wynikających z procesu szkolenia sportowego korzystanie z urządzeń i obiektów sportowych,
 5. Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych z udziałem innych klubów i organizacji.
 6. Utrzymanie własnych lokali odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do rozwijania działalności wśród członków klubu.
 7. Udzielanie w miarę możliwości wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej wyróżniającym się trenerom i zawodnikom.
 8. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.
 9. Udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej zawodnikom aktualnie reprezentującym barwy stowarzyszenia oraz byłych zawodników  w sytuacjach wymagających pomocy.
 10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, bezrobocie) poprzez organizowanie i czynny udział w akcjach promujących zdrowy, sportowy tryb życia.
 11. Organizacja obozów sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów  i turniejów piłkarskich dla dzieci, młodzieży o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Rozwijanie i nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi jak również zagranicznymi klubami.

 

 1. Działalność, o której mowa w pkt 1 i 2 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych w pkt 1 i 2.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.
 4. członków uczestników.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 2. Osoba fizyczna niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych może być „członkiem uczestnikiem”.

§12

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która włożyła wybitny wkład w rozwój stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia zobowiązująca się do płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach stowarzyszenia w trybie i na zasadach przewidzianych w regulaminie zebrania,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia,
 4. do aktywnego uczestniczenia w szeroko pojętej działalności sportowej i organizacji stowarzyszenia i jego sekcji stosownie do postanowień obowiązujących regulaminów,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,
 6. reprezentowania stowarzyszenia w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

 

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 

 1. godnie reprezentować stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
 2. szczególną troską i dbałością otaczać obiekty stowarzyszenia, urządzenia i sprzęt sportowy,
 3. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. Członek uczestnik ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia.

 

§15

 1. Członek honorowy ma prawo do brania udziału w Walnym Zebraniu stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Do korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych członkom przez władze stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznaki organizacyjnej.

§16

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
 2. do korzystania z urządzeń i obiektów stowarzyszenia w granicach zezwoleń udzielonych przez władze stowarzyszenia,
 3. do korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych członkom przez władze stowarzyszenia.
 4. do noszenia odznaki organizacyjnej.
 5. Członkowie wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich.
 6. Branie udziału w Walnych Zebraniach członków z głosem doradczym.

§17

 Podstawą przyjęcia na członka zwyczajnego, członka-uczestnika i członka wspierającego jest:

  1. pisemna deklaracja zawierająca zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów stowarzyszenia,
  2. uiszczenia wpisowego oraz zobowiązanie do systematycznego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze stowarzyszenia,
  3. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów w przypadku członków-uczestników,
  4. uchwała zarządu stowarzyszenia w sprawie przyjęcia na członka
 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
  3. skreślenia z listy członków z powodu:
   • nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
   • wykluczenia ze stowarzyszenia na skutek rażącego naruszenia statutu, uchwał i regulaminów stowarzyszenia oraz zasad etyki,
   • wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,
   • pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§18

 Władzami stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w sprawie regulaminu obrad.

 §19

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

 1. Przy stanie członków zwyczajnych stowarzyszenia przekraczających 100 osób udział w Walnym Zebraniu Członków biorą delegaci wybierani na zebraniach poszczególnych sekcji w głosowaniu jawnym.
 2. Ilość delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych określa Zarząd stowarzyszenia kierując się aktualnymi potrzebami i możliwościami lokalowo-organizacyjnymi.
 3. Kadencja delegatów wynosi 4 lata.

§20

 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. rozpatrywanie działalności klubu i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, likwidacji i rozwiązywania stowarzyszenia,
 5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu stowarzyszenia w sprawie wykluczenia z klubu.

§21

 Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku a jako sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane:
  1. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu,
  2. na pisemne żądanie 1/3 lub więcej członków zwyczajnych,
  3. w razie śmierci lub ustąpienia 1/3 lub więcej członków Zarządu.
 2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być sprawy, dla których załatwiania zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§22

 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym:

          – członkowie honorowi i wspierający

          – zaproszeni goście.

§23

 O miejscu i terminie Walnego Zebrania decyduje zarząd klubu, który nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem powiadamia członków bezpośrednio lub za pośrednictwem ogłoszenia w mediach.

 1. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków lub delegatów. W razie braku w wyznaczonym terminie wymaganej ilości Zarząd stowarzyszenia wyznacza drugi termin o pół godziny później z tym że w drugim terminie powzięte uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach:
  1. nadania lub pozbawienia godności członka honorowego stowarzyszenia,
  2. rozwiązania stowarzyszenia,
  3. uchwalenia statutu i podejmowania uchwał w sprawie zmian.
  4. Uchwały te wymagają większości 2/3 liczby członków obecnych na zebraniu.
 3. Walne Zebranie obraduje wg zatwierdzonego przez to zebranie regulaminu obrad.

§24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków.
 3. Wybierany przez Walne Zebranie Członków Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa a na jego wniosek przydziela funkcje pozostałym członkom Zarządu.

§25

Do kompetencji Zarządu stowarzyszenia należy:

 1. Realizowanie programu i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania Członków.
 2. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz oraz w jego imieniu.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
 5. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
 6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sekcji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.
 9. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu i sekcji sportowych stowarzyszenia.
 10. Powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji.
 11. Interpretacja statutu oraz regulaminów stowarzyszenia.
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu honorowego członka stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku stowarzyszenia.
 14. Składanie sprawozdania z działalności na Walnych Zebraniach.
 15. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 16. Ustalenie regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień.

§26

 Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania nadzoru i kontroli nad jego działalnością.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.

§27

 Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności stowarzyszenia a w szczególności jego działalności finansowo-gospodarczej.
 2. Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej stowarzyszenia i stawianie na tej podstawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi stowarzyszenia.
 3. Inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Występowanie do Zarządu stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych w klubie kontroli i lustracji.
 5. Kontrola opłacania składek i wpisowego.

§28

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres Kadencji Zarządu.
 2. Sąd Koleżeński w składzie 3 osobowym rozpatruje sprawy między członkami stowarzyszenia oraz podejmuje działania ugodowe w sprawach i konfliktach wewnątrz stowarzyszenia.

§29

Uzupełnianie składu władz stowarzyszenia następuje na corocznym zebraniu sprawozdawczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§30

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§31

 1. Na dochody stowarzyszenia składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. dotacje i darowizny od osób fizycznych i prawnych,
  3. wpływy z działalności statutowej.
 2. Wszelkie decyzje w sprawach finansowych wymagają dla swej ważności każdorazowo dwóch podpisów:
  1. Prezesa stowarzyszenia lub osoby upoważnionej przez Zarząd stowarzyszenia,
  2. Księgowego stowarzyszenia lub skarbnika stowarzyszenia bądź osoby upoważnionej przez Zarząd stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§33

Uchwalanie zmian w statucie oraz rozwiązywanie stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§34

Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienie końcowe

§35

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.