poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Bez kategorii

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

kotwica_kornikWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW KÓRNICKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO KOTWICA W KÓRNIKU.

Zarząd KSS Kotwica Kórnik w Kórniku ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik zawiadamia członków stowarzyszenia, iż 26 lutego o godz. 18:00 – I termin (18:30 – II termin) w sali konferencyjnej Hotelu Daglezja w Kórniku przy ul. Stanisława Woźniaka 7 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym planowanym porządkiem i regulaminem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie Regulaminu Obrad.

6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad

7. Wybór komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

8. Rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2011-2015 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja.

11. Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 90 lecia Stowarzyszenia.

12. Powołanie Komitetu Honorowego obchodów 90 lecia Stowarzyszenia.

13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu  z działalności za okres 2012-2016 r.

14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

15. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia.

16. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .

17. Zgłaszanie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

18. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Klubu i Sądu Koleżeńskiego.

19. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

20. Zamknięcie obrad.

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KÓRNICKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO KOTWICA W KÓRNIKU

W DNIU 26 LUTEGO 2016 r.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego Kotwica w Korniku zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „KOTWICA” w Kórniku (Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.04.2015 r.)

 

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU

 1. Zarząd stowarzyszenia informuje Członków Stowarzyszenia o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie  zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.kotwicakornik.pl oraz poprzez umieszczenie powyższych informacji na budynku klubowym przy ul. Leśnej 6.
 2. Udział w Walnym Zebraniu biorą
  1. z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.
  2. z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i Wspierający oraz zaproszeni goście.

 

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. WZ odbywa się 26 lutego o godz. 18:00 – I termin (18:30 – II termin) w sali konferencyjnej Hotelu Daglezja w Kórniku przy ul. Stanisława Woźniaka 7

2. Obrady WZ otwiera Prezes Stowarzyszenia.

3. Do kierowania pracami WZ  na wniosek Prezesa  powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:

a) kieruje obradami WZ,

b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,

c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,

d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,

e) zarządza głosowanie.

4.Na wniosek Prezesa  powołuje się Protokolanta obrad.

5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad.

6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

 

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

 1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.
 3. Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.
 4. Zadania Komisji :

a] Mandatowo-Skrutacyjna – stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,

b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.

V. Udział w dyskusji.

a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji,

b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,

c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

 

VI. ZASADY WYBORÓW

 1. Zarząd liczy od 5 do 7 członków.
 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
 3. Sąd koleżeński liczy 3 członków.
 4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przysługuje Członkom Zwyczajnym WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z ewentualnym krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.
 5. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego niż to przewiduje statut stowarzyszenia i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie tajne lub jawne (przez złożenie kart do urny wyborczej).
 7. O sposobie głosowania decyzje podejmuje WZ zwykłą większością głosów po przez głosowanie.
 8. W przypadku podjęcia decyzji o głosowaniu tajnym Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu powinny liczyć poszczególne organa władzy stowarzyszenia lub mniej.
 9. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 10. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.
 11. Głos uważa się również za nieważny jeśli na karcie głosowania zakreślonych zostanie więcej osób niż liczy wybierany dany organ władzy stowarzyszenia.
 12. Głosowanie odbywa się poprzez postawienia znaku „X” przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania.
 13. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka.

 

VII.  INNE USTALENIA

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga

Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego „KOTWICA” w Kórniku (Tekst jednolity po zmianach z dnia 29.04.2015 r.).

2. Przebieg zebrania jest protokołowany.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant  Walnego Zebrania.

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Andrzej Giczela

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.