środa, 12 czerwca, 2024
Bez kategorii

Uwaga rodzice !!!

W związku z rozpoczynającymi się obozami sportowymi naszych grup młodzieżowych klub przedstawia w trosce o bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg procesu szkoleniowego do Państwa wiadomości Regulamin Obozu Sportowego, który obowiązywał będzie wszystkich uczestników obozu. Każdy z uczestników obozu zostanie poinformowany o treści poniższego regulaminu.

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO

organizowanego przez KSS „KOTWICA” Kórnik

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:

 

 1. Pełnego wykorzystania programu obozu.
 2. Korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w hotelu i OSiR Kórnik wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenerów.
 3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa obozu.
 4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
 5. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami wyłącznie w wyznaczonych porach (w tym telefonowania i sms-owania) (poza czasem treningów oraz po godz.22:00).
 6. Przyjmowania gości podczas obozu tylko w uzgodnieniu z kadrą obozu.
 7. Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.

 

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 

 1. Trenowania w stroju treningowym .
 2. Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej.
 3. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków oraz ciszy nocnej).
 4. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 5. Czynnego udziału w zajęciach a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy.
 6. Wykonywania poleceń kadry obozu: kierownika obozu, trenerów, opiekunów oraz ratownika.
 7. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas treningów piłkarskich, zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz podczas zwiedzania miasta, wyjścia na basen, itp.
 8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w ośrodku.
 9. Oddania rzeczy cennych i wartościowych do depozytu. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenia rzeczy nie oddanych do depozytu.
 10. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie.
 11. Dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
 12. Jeżeli uczestnik obozu posiada ze sobą lekarstwa powinien przekazać je swojemu opiekunowi, który będzie wydawał je zgodnie z zaleceniem lekarza.

 

Uczestnikom obozu zabrania się:

 

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć sportowych lub podczas innych zajęć grupowych.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych (w tym piwa), posiadania i używania środków odurzających (w tym dopalaczy).
 3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
 4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 5. Przebywania w innych pokojach w trakcie ciszy nocnej tj. między godziną 22:00, a 07.00 rano.
 6. Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach.
 7. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 8. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 

 1. Nagana udzielona publicznie przez trenera lub wychowawcę.
 2. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów (szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 2, 4 oraz 7). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.
 3. W szczególnych przypadkach poza usunięciem z obozu może zostać wysłana informacja na piśmie do dyrektora szkoły oraz do zarządu klubu sportowego.

 

Każdy Rodzic/Opiekun uczestnika, uczestnik obozu, oświadcza, że:

 

 1. Zapoznał/a się z warunkami uczestnictwa oraz regulaminem obozu KSS Kotwica Kórnik i akceptuje ich postanowienia.
 2. Oddaje dziecko w opiekę po dokonaniu rejestracji i odbiera po zakończeniu obozu.
 3. Wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku zawodnika w materiałach foto i video o charakterze PR, promocyjno-reklamowym, informacyjnym itd. dotyczących KSS Kotwica Kórnik.
 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych przez KSS Kotwica Kórnik.

 

Zarząd KSS KOTWICA Kórnik

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.